top of page

Performer: Kiyoaki Shinzato

Photo: Shinji Ikeda

bottom of page