Artwork: Kiyoaki Shinzato &  Tomoko Shinzato

Photo: Shinji Ikeda

© 2018 by VIVON X ART

Facebook                     Instagram