Artwork: Kiyoaki Shinzato &  Tomoko Shinzato

Photo: Shinji Ikeda