Artwork: Kiyoaki Shinzato & Tomoko Shinzato

Photo: Shinji Ikeda